การควบคุมคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม
  Quality & Environment      
   
  ระบบควบคุมคุณภาพ
   
  นโยบายการควบคุมคุณภาพ : มุ่งมั่นสร้างสรรค์กระบวนการผลิต สร้างมิตรในงานบริการ
                                              สร้างงานด้วยคุณภาพ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
   
  การจัดการด้านระบบคุณภาพ (ISO 9001 , FAMI-QS , HALAL)
   
 
ISO 9001: 2015 FAMI - QS HALAL Certificate
   
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
   
 
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรฐานที่ใช้
  ควบคุมภายในบริษัทฯ ในการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษจากการดำเนินธุรกิจและ
  การบริการโดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งจะสำเร็จผลโดย
  ควบคุมและลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  ควบคุมและลดปริมาณของเสีย และส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่
3. ส่งเสริมและยกระดับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน ตลอดจนจัดหาความรู้ข้อมูล
  ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
4. ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนและจัดทำข้อมูลที่พอเพียงให้เกิดความเข้าใจนโยบาย
  สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2015
 
 

                                                                             Copyright @ 2010 Utids Enterprise Co.,Ltd. All right reserved.